Звіт керівника про роботу ЗДО у 2021-2022 навчальному році

    Заклад дошкільної освіти  «Малятко» здійснює освітню діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ЗДО, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція), Освітньої  програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Проєктна потужність закладу розрахована на 150 місць.

На 31.05.2022 року  в дошкільному закладі  функціонує 8 груп: 2 групи раннього віку – 74 дитини, 6 груп дошкільного віку – 240 дітей. Загалом ЗДО «Малятко»  відвідує 314 дітей.

    На базі садочка відкрили п’ять інклюзивних груп: ясельного, молодшого, середнього та старшого віку, які відвідують 14 дітей з ООП. Також функціонує інклюзивно-ресурсна кімната, обладнана сучасними меблями, навчально – дидактичним матеріалом та оргтехнікою.

    Діяльність закладу у 2021–2022 навчальному році була підпорядкована виконанню вимог таких нормативних документів та законодавчих актів, як Конституція України, Декларація прав дитини, Конвенція ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Охорона здоров’я дітей», «Про мови», «Про захист дитинства», державних програм «Освіта» (Україна XXI століття), «Діти України», Санітарного регламенту, Положення № 8 від 25.08.2021 Головного Державного санітарного лікаря України, Указу Президента України про ведення воєнного стану.

    Організація роботи з дотримання вимог безпеки життєдіяльності таохорони праці в дошкільному навчальному закладі проводиться відповідно до Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в установах та закладах освіти», що визначають єдину систему організації роботи з охорони праці, яка закладена в «Положенні про організацію охорони праці в ЗДО». На підставі нормативних документів адміністрація закладу планує заходи, зазначені у плані щодо охорони здоров’я учасників освітнього процесу: охорона праці; пожежна безпека; дитячий травматизм.

    Зусилля педагогічного колективу закладу були націлені на спрямування роботи  щодо актуалізації основних завдань з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дошкільників шляхом створення сучасного розвивального середовища та формування ціннісного ставлення до свого здоров’я, розвиток еколого – природничої свідомості дошкільників засобами експериментально – дослідницького пізнання дітьми природи, формування природничо-екологічної компетентності дошкільників, забезпечення освітнього процесу на принципах наступності закладу дошкільної та початкової освіти в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

    Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та Річним планом колектив закладу зосередив  увагу на пошуку оптимальних  способів навчання та виховання дітей, збереження та зміцнення їх фізичного й психічного здоров’я, створення необхідних передумов для досягнення кожним дошкільником реально  можливого для нього в даний період рівня успішності.

   Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем з режимом роботи 12 годин.  Вихідні дні субота, неділя, святкові, тощо. Щоденний графік роботи груп  з 7.00 до 19.00.  На період карантину прийом дітей здійснюється з 7:30 до 8:15, повернення до 18:00. Такий графік пов’язаний з тим, що проводиться хлорування,  миття та прибирання (іграшок, груп та ігрових майданчиків). З 24 лютого 2022 заклад функціонує у сталому режимі в умовах військового стану.

   Формування дитячого контингенту та наповнюваність груп в закладі здійснюється  згідно вимог чинного законодавства, на підставі наказів МОН України від 27.03.2006 №240/165 «Про порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»; від 20.02.2002 №128 «Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу; від 25.05.2011 №1/9-389 «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» та власного статуту.

    Діти зараховуються у дошкільний навчальний заклад за заявою батьків, медичною довідкою про стан здоров’я та про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини; для зарахування дитини до логопедичної групи – за висновком  та направленням ПМПК.

    Облік дітей, які відвідують заклад, здійснюється вихователями кожної вікової групи в «Журналі обліку щоденного відвідування групи дітьми», який пронумерований, прошнурований, завірений печаткою директора.

    У закладі працює 57 працівників, які пройшли медичний огляд та мають дві дози вакцинації.

    Педагогічний процес у ЗДО забезпечують кваліфіковані спеціалісти – 29 осіб: директор, вихователь-методист, вчитель – логопед, 2 практичних психологи, дефектолог,  2 музичних керівники, інструктор з фізкультури, керівник гуртка, 16 вихователів, 3 асистенти вихователя. Переважна більшість  педагогів мають вищу освіту. Якісний педагогічний склад становить: 2 педагоги вищої категорії, 1 має звання «вчитель – методист», 3 педагоги першої категорії, 4 вихователя другої категорії.

   Підвищення кваліфікації педагогів проходить відповідно до перспективного плану, який виконується на 100%. Так у березні 2022 року атестувались: вчихователь-логопед Л. Квасова на І- категорію, практичний психолог Н. Сливчук на І-категорію,  вихователь І. Карасьова на ІІ – категорію.

   Атестація педагогів здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерств освіти і науки України від 06.10.2010 №930 (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550. Система роботи педагогів, які атестувалися вивчалася членами атестаційної комісії протягом року, аналізувалися як відкриті заходи, так і стан освітнього процесу, майстерність педагогів.

   Ведення  обов’язкової  ділової документації в дошкільному навчальному закладі здійснюється на підставі «Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах», затвердженої наказом МОН України від 01.10.2012 № 1059. Ділова документація і листування дошкільного закладу ведуться державною мовою. Вся обов’язкова документація поаркушно пронумерована, прошнурована, підписана та скріплена печаткою.

   Напрямки роботи ЗДО з батьківською громадою: залучення до співпраці у створенні належних умов для життєдіяльності та розвитку дітей, всебічне вивчення становища, статусу родин та моделі взаємодії з ними для здійснення диференційованого підходу, залучення батьків до активної участі в заходах, що проводяться в дошкільному закладі.

  Цілеспрямовано ведеться робота з батьками за напрямками:

 • надання консультацій, рекомендацій, методичних порад щодо актуальних тем, які цікавлять батьків
 • організація загальних та групових батьківських зборів
 • діагностична робота
 • школа батьківства

    З ініціативи батьків при закладі створено благодійний батьківський фонд «ПЕТРОПАВЛІВСЬКЕ МАЛЯТКО», який надає підтримку закладу та заохочує малят до участі у різноманітних заходах та конкурсах шляхом придбання для них призів та смаколиків.

    Варіативна складова змісту освіти за Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція) в закладі забезпечується гуртками різного спрямування: художньо- естетичний гурток «Чудово кольорово» під керівництвом Н. Думитрович, який охоплює та розвиває інтереси вихованців, починаючи з молодшого віку, закінчуючи старшим дошкільним віком. Можливість зіграти того чи іншого героя малята мають  на заняттях театрального гуртка «Дивасики», керівником якого є Н. Атаманчук. В закладі створено всі умови для якісного навчання дітей англійської мови. Навчання здійснює кваліфікований педагог І. Концур, яка працює за програмою, затвердженою МОН України для використання в дошкільних навчальних закладах «Англійська для дошкільнят» Т. Шкваріної. Функціонує кабінет англійської мови, в якому зібрано цікаву наочність з основних тем, дидактичні ігри, іграшки та атрибути до сюжетних ігор, мультимедійне обладнання. Заняття проводяться з дітьми віком від 4 до 6 років по підгрупам двічі на тиждень, згідно з затвердженим розкладом  занять. Не менш цікавим є логоритмічний гурток «Смайлик» під керівництвом креативного вихователя І. Карасьової. Основними завданнями логоритмічних вправ є: розвиток уваги і фонематичного слуху; розвиток музичного, звукового, тембрового, динамічного слуху, почуття ритму, співочого діапазону голосу; розвиток загальної моторики, кінестетичних відчуттів, міміки, пантоміміки, просторових рухів; вміння перевтілюватися, грації рухів, вміння визначати характер музики, погоджувати її з рухами тіла; розвиток мовної моторики для формування артикуляційної бази звуків, фізіологічного і фонаціонного дихання; формування і закріплення навику правильного вживання звуків у різних формах і видах мовлення, у всіх ситуаціях спілкування, виховання зв’язку між звуком і його музичним чином, буквенним позначенням. Невід’ємною складовою дитини як особистості є її духовна складова, яка реалізується в дошкільному закладі в процесі духовно-морального виховання. Даний курс веде практичний психолог Сливчук Н.В.

   Соціально-психологічний супровід учасників освітнього процесу в ЗДО здійснює практичний психолог Руденко Т.І. Робота психолога в дошкільному закладі ведеться у відповідності з міжнародними і українськими державними актами та законом про забезпечення захисту та умов розвитку дітей. Діяльність психологічної служби підпорядковується законодавству України в галузі освіти. В роботі з педагогічним колективом переважають такі форми роботи як: консультації, психологічні рекомендації, тренінги, круглі столи, дискусії, тестування, анкетування тощо. Для роботи з батьками психолог використовує індивідуальні та групові консультації, спільне проведення зборів, психологічні диспути, різні форми анкетувань тощо. Робота психолога була невід’ємною складовою в перші дні введення військового стану, яка підтримувала усіх учасників освітнього процесу.

   В дошкільному закладі створені всі умови для організації та проведення свят та виховних заходів. Для цих умов у закладі облаштована простора простора музична зала з набором необхідного музични інструментів, придбаних за рахунок батьківського благодійного фонду. Організація дитячого свята розробляється відповідно до теми та пори року за затвердженим сценарієм на кожну вікову групу. Для ефективної організації дитячих свят, практичної реалізації форм та методів організації дозвілля в закладі враховуються вікові та психологічні особливості дітей різних вікових категорій;

яскраво і змістовно оформлюється музична зали;

використовуються театральні костюми для рольових епізодів;

підбирається цікавий музичний матеріал з використанням мінусовок та аудиозаписів;

використовується ігровий матеріал разом з методичним інструментарієм (ігровий реквізит, атрибутика, призи тощо).

 В наявності у закладі кімната для зберігання дитячих та дорослих костюмів, декорацій та атрибутів до свят, які поповнюються та оновлюються за допомогою благодійних батьківських внесків.

Музичний керівник В. Чумаченко висококваліфіковано проводить заняття та прививає любов дошкільнятам до музики. Під її керівництвом були проведені конкурси «Показ мод», «Висока музика – висока духовність», «Діти єднають Україну», «Моя Київщина – місце щасливого дитинства», «Разом ми непереможні». Також на базі ЗДО «Малятко» було проведено два методичних об’єднання Борщагівської ОТГ, керівником яких є Чумаченко В.О.

   До вирішення фізкультурно-оздоровчих завдань колектив дошкільного закладу підходить комплексно: обов’язкове виконання програм та організація рухового режиму. Систематично проводиться ранкова гімнастика, заняття з фізкультури у спортивному залі 2 рази на тиждень, фізкультура на свіжому повітрі 3 рази на тиждень, гімнастика пробудження після денного сну, рухливі ігри та вправи. Зал для занять з фізичної культури оснащений необхідним спортивним інвентарем відповідно до віку дітей. Заняття з фізкультури під керівництвом інструктора з фізичного виховання О. Дончевої завжди відповідають структурі проведення, цікаві за змістом та насичені різноманітними формами, методам та засобами.

    Спільними зусиллями медичної сестри та педагогів в закладі здійснюється контроль за станом фізичного розвитку дітей за такими напрямками: контроль за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей, контроль за розвитком рухів і фізичних здібностей у дітей (на початку та наприкінці навчального року), оцінка організації, змісту, методики проведення форм роботи з фізичного виховання, оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм, контроль за організацією рухового режиму, нагляд за санітарно-гігієнічними умовами приміщень, робота з батьками та персоналом закладу щодо фізичного розвитку дітей.

   Приміщення дошкільного закладу естетично оформлено за основними складовими: різнокольорове оформлення інтер’єрів групових та спальних кімнат, холів, тематичних кабінетів, робочих місць, озеленення групових приміщень та приміщень загального користування, прилеглої території, забезпечення певної категорії працівників спецодягом. Озелененню відводиться особливе значення. В кожній групі оформлено куточок природи, за якими доглядають вихованці.

   Забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками в ЗДО відповідає Типовому переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 року № 509).                                                                            

   У жовтні – листопаді 2021 року були проведені чудові осінні свята, у грудні свято Миколая – незабутня поїздка вихованців закладу до краєзнавчого музею «Пирогово», де дітки зустрілися з Святим Миколаєм та отримали смаколики. За традицією, в січні місяці наші вихованці є учасниками святкового дійства «Бог ся рождається». Цього року вихованці закладу відвідали сільську раду з запальною піснею, колядками і щедрівками та отримали подарунки від голови села. Протягом навчального року було організовано виставки творчих робіт: «Чарівниця осінь в гості завітала», «Кришталева казка», «Друге життя старих речей», «Ангели небесної сотні», «Літечко прийшло». Представлені на виставках роботи виконані на високому творчому рівні та гарантовано отримували заохочувальні призи. Заклад взяв участь у районному конкурсі «Софіївські дзвони» та отримав І місце і Гран-Прі.

  Задля безпечного перебування дітей в дошкільному закладі та безпеки їх життєдіяльності, були проведені «Тиждень безпеки», «Тиждень здоров’я» (двічі на рік кожен). Педагоги ЗДО проводили роботу з вихованцями в різних видах діяльності, а саме – бесіди про здоров’я, різноманітні рухливі, дидактичні та сюжетно-рольові ігри, розваги, театралізовані дійства.

   У закладі створені умови для безбар’єрного освітнього середовища для дітей з ООП. Діти соціалізувалися у групах та отримують якісні освітні послуги відповідно до індивідуальної програми розвитку. З ними працюють вчителі-логопеди, дефектолог, практичний психолог та реабілітолог.

   Робота логопедів забезпечує виконання пріоритетних цілей і завдань закладу у навчальному році щодо створення правильної артикуляційно-мовленнєвої бази для формування  мовлення вихованців.

  З березня по травень освітній процес у закладі проходив у дистанційній формі.  Освітня програма виконувалася у повному обсязі відповідно до затвердженого розкладу. Педагоги використовували у своїй роботі матеріали МОН для дошкільних закладів, Viber чати, проводили Zoom конференції, надавали посилання на цікаві завдання в Youtube та робили відео записи своїх власних занять. Так, у закладі є своя скарбничка відео занять з різних освітніх ліній: ознайомлення з соціумом, природним довкіллям, з сенсорного та логіко-математичного розвитку. Батьки успішно співпрацювали з вихователями, скидали у чати своїх груп виконані дітьми роботи. Особливої уваги заслуговує робота музичного керівника Чумаченко В.О., яка записувала захоплюючі відео заняття з музики, створивши для дітей головного героя «Барні» у вигляді сюжетної історії. Роботу музкерівника буде продовжено і в літній оздоровчий період під час змішаного навчання.

   Засобом здійснення методичної роботи з кадрами була передплата педагогічної преси та придбання новинок методичної літератури. Так, у навчальному році було організовано підписку на журнали «Практика управління ДНЗ», «Вихователь-методист ДНЗ», «Методична скарбничка вихователя». Книжкова полиця методичного кабінету поповнилася методичною та художньою літературою, такі як «Подорожуємо Європою», «Атлас світу», «Атлас України».

         У 2021 – 2022 навчальному році в закладі  проведено:

 • Педагогічні ради
 • Семінари-практикуми
 • Консультації
 • Педагогічні години
 • Школа батьківства
 • Школа молодого вихователя
 • Школа помічника вихователя

   Адміністрація ЗДО разом з колективом, батьками постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, а саме: кухонний блок забезпечено пароконвектоматом та новими кухонними приладами у повному обсязі, в кожній групі замінено дитячі столові прибори. Здійснено косметичний ремонт на двох поверхах, інклюзивно – ресурсній кімнаті та кабінеті логопеда (збільшена площа, зроблено ремонт, закуплено нові меблі). У закладі проведена заміна старих електричних ламп на економні світодіодні. Значна увага приділена естетичному вигляду навчального закладу. Територія завжди прибрана, доглянута, озеленена. Дитячі майданчики відремонтовані та пофарбовані. В кожній пісочниці оновлено пісок, зроблено сонцезахисне накриття. На території облаштовано дитячу зону відпочинку з басейном. Задля безпечного перебування дітей у закладі з 01 червня 2022  здійснені роботи з переоблаштування сховища для овочів та фруктів на захисне укриття згідно з нормами та держстандартами. Територія та будівля закладу  охороняється 24 години та ведеться завнішнє відеоспостереження.

   Таким чином, аналіз роботи ЗДО за навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об’єднані зусилля адміністрації, педагогічного та непедагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами, на навчальні досягнення дітей та комфортне перебування всіх учасників освітнього процесу у закладі.

  Вся діяльність закладу протягом року висвітлювалася на сайті ЗДО «Малятко», власній сторінці Facebook та інформаційному сайті управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської ОТГ.

Любі тата, зі святом!

Вітання до Дня Батька шле директор ЗДО «Малятко» Ольга Кривоцюк :

«Вітаю з Днем Батька і бажаю завжди залишатися для своїх дітей справжнім прикладом сили, справедливості, честі, цілеспрямованості, мужності і відваги. Нехай кожен день дарує масу вражень і радісних миттєвостей в колі улюбленої сім’ї, нехай з дітьми ніколи не буде нудно, а тим більше – сумно.  Перемоги i миру, здоров’я і впевненості, щастя і достатку!»

Окрім вітань від директора, в садочку з нагоди свята було організовано онлайн фотовиставку, а також вихованці підготували листівки для  любих тат.

Літо з користю

Літній оздоровчий період передбачає оздоровлення дітей  через максимальне перебування на свіжому повітрі, загартовуючі процедури, гелеотерапію, фізичні навантаження та поживне і корисне харчування. Але одним із завдань наших педагогів є цікаві літні розваги для дітей . Отож керівники гуртків, спеціалісти та вихователі об’єднали зусилля. Діти протягом тижня відвідують музичні та логопедичні заняття, художньо-естетичний та танцювально-логоритмічний, театральний та морально-естетичний гуртки. Займаються спортом на свіжому повітрі. Та поряд з цим вихованці мають час на самостійну гру та довгі прогулянки. Ну і звичайно солодко сплять у тиху годину після самчного обіду та перед вітамінним полуденком

Заходи щодо запобігання та протидії насильства

6 червня у ЗДО “Малятко” було проведено заходи щодо запобігання та протидії насильства вдома та на вулиці . Проводила заняття практичний психолог Сливчук Н.В.

З дітьми обговорили небезпечні ситуації, які можуть трапитися під час прогулянки, та засвоїли алгоритм дій. Також обговорювали причини виникнення конфліктів та насильницьких дій з боку рідних. З використанням ігрових ситуацій знайшли шляхи вирішення конфліктів у сімейному колі.

Для обговорення з дітьми цих важливих тем, батьки також можуть використовувати відеоролик (зупиняйте слайди та перевіряйте чи дитина засвоїла інформацію). Бережіть себе та своїх рідних!

Кінець навчального року та початок оздоровчого періоду в ЗДО

Підсумки навчального року в ЗДО «Малятко» в закладі провели 31травня  зібранням педагогічного колективу. Піднімались такі питання:

1.Звіт вихователів та спеціалістів по проведеній освітній роботі у режимі онлайн.

2.Вихователі старших груп та психолог, логопед звітували про готовність дітей старшого віку до школи.

3.Обговорили план роботи на літній період та мережу груп.

4.Піднімалось питання «Самостійної гри як джерела соціалізації дитини»

5. Планування та підготовка свята Дня захисту дітей 1червня

Літній оздоровчий період у цьому році особливий, адже1червня наші вихованці частково повертаються до садочку. Музичні керівники та вихователі організовують теплу зустріч дітей та символічний велопробіг  разом із улюбленими персонажами.

Також організовано онлайн вікторина для дітей, які не відвідають садок 1 червня. Переможців чекають призи та дипломи, а також  улюблені вихователі у рідному садочку.

Літній оздоровчий період в ЗДО

З 01 червня 2022 наш садочок “Малятко” відчиняє двері своїй дітворі, де її чекають:
• улюблені вихователі
• оздоровчі заходи
• спортивні розваги
• активні ігри
• цікаві розповіді
• руханки з феєю логоритміки
• театральні вистави
• музичні подорожі
• безпечне укриття
• квести, вікторини, веселі старти на свіжому повітрі у супроводі професійних педагогів, які з нетерпінням чекають на ДІТЕЙ

Тижневик спорту та здоров’я

Останній навчальний тиждень у ЗДО «Малятко», який пов’язаний з неабиякою активністю і рухом. Всім нам відомий вплив активного способу життя на самопочуття та розвиток дитини. На сьогодні актуальність рухливих ігор, занять спортом актуальна як ніколи, адже досить тривалий час діти обмежені в русі через карантинні, а тепер і військові обмеження.

Тому протягом онлайн навчання педагоги та спеціалісти залучають дітей до руханок,  гімнастики та занять улюбленим видом спорту, прогулянок та здорового способу життя. Зокрема власним прикладом вихователі на відео спонукають вихованців до руху-так як рух – то сила, а отже – і сильна нація!

Одягни вишиванку зранку!

День вишиванки то, мабуть, одне із найулюбленіших свят у нашому закладі – ЗДО «Малятко». Адже традиційно повихвалятися гарною вишиванкою хоче кожен – як малюк, так і дорослий!

Від розмаїття кольорів та візерунків зазвичай сліпить зір. Але цього року через онлайн навчання вирішили заохочувати дітей носити вишиванки та переймати народне ремесло іншим способом: свої роботи з вишивки презентували наші працівниці. Виявилось, що таких рукодільниць серед педагогічних та непедагогічних працівників  чимало…

Музичний керівник Чумаченко В.О. разом із педагогами старших та середніх груп підготували музичний сюрприз – і теж приурочили  до цього свята. Кліп «А я чорнява», знятий на території садочку та поза межами України, у гарному вишиваному вбранні та народних аксесуарах є  також народним колоритом! Бо за словами музичного керівника «Музика-це теж зброя!»

І звісно ж традиційні поробки наших дітей милують око та гріють душу вихователям, адже любов до рідного – у них не відняти нікому! Будемо чекати і наступного року акцію «Одягни зранку вишиванку!»

Всесвітній день Музею очима вихованців ЗДО «Малятко»

18 травня у всьому світі святкують день Музею. У нашому садочку відзначають цей день просвітницькою акцією «Відвідав музей – розкажи друзям».

 Діти  та працівники із задоволенням поділились фото та відео, показавши, які музеї відвідали. Таким чином, заохочуємо дітей разом із батьками, при нагоді, цікавитись музейними експозиціями та експонатами. Також не забули повторити правила поведінки у загальних громадських місцях.

А ще в нашому садочку є традиція відвідувати з дітьми старшого віку Національний музей народної архітектури та побуту України – архітектурно-ландшафтний комплекс усіх історико-етнографічних регіонів України. У Пирогово гарно як влітку, так і навесні. Саме тут можна наочно показати вихованцям українські традиції, побут, ремесла, відсвяткувати народні та державні свята.

У рамках просвітницької акції наші педагоги також готують дві онлайн візитівки музеїв – Державний музей авіації України у м .Київ(нині працюючий) та Житомирський обласний краєзнавчий музей, де проходить фотовиставка вишиванок під назвою «Регіони». До уваги дітей – ряд посилань на онлайн екскурсії музеями, які можуть задовольнити їх пізнавальний інтерес. У березні були плани відвідати Державний музей іграшки разом із вихованцями середніх груп та їх батьками… Але ми не сумуємо, а просто корегуємо плани згідно ситуації. І сподіваємось, отримати від наших дітей  багато фото та відео із найкращих світових музеїв!

Підсумкове методичне об’єднання по гуртковій роботі ЗДО Борщагівсько ОТГ

У онлайн режимі проведено 11.05.2022р. останнє методичне об’єднання керівників гуртків ЗДО Борщагівської ОТГ.
Підведенні підсумки МО за навчальний рік.
Зроблено аналіз участі дітей у конкурсах, фестивалях.
І спрямована робота учасників МО на наступний навчальний рік.
Сподіваємося на плідну співпрацю в новому 2022-2023 навчальному році.